Tuesday, 29 May 2012

Zwyżki ciśnienia powyżej 120/80 mmHg mają znaczenie!

Statystyki i anazy poziomu ciśnienia w Wielkiej Brytanii

Obserwacje poczynione przez dr Arjun K. Ghosh i wsp. z International Centre for Circulatory Health of Britain’s NHILI na temat granicznych wartości ciśnienia i zaprezen- towane podczas marcowego kongresu American College of Cardiology wskazują, że nie dość uwagi przykładamy do wartości ciśnienia krwi, często traktowanych za niewymagające kontroli.


Autorzy badania stwierdzają, że wartości ciśnienia skurczowego na poziomie 120-139 mmHg oraz rozkurczowego 80-89 mmHg stwierdzane u osób w wieku 30-40 lat, wymagają częstszego nadzoru. Wprawdzie ryzyko poważnych komplikacji narządowych w ciągu najbliższych 10 lat, takich jak zawał serca czy udar mózgu jest zwykle niskie (takie oszacowanie ryzyka można przeprowadzić wg specjalnych tabel), to jednak nawet niewielkie zwyżki ciśnienia mogą mieć negatywne dalekosiężne konsekwencje. Wahania ciśnienia poza gra- nice normy mogą w dłuższym czasie uszkadzająco oddzia- ływać na serce. Osoby, u których dochodziło do zwyżek ciśnienia krwi w młodym wieku, mają większą lewą komorę serca w porównaniu z osobami, u których z wiekiem ciśnienie krwi podnosiło się powoli.

Badania były przeprowadzone na 1653 osobach urodzonych w Wielkiej Brytanii w marcu 1946 roku, a ciśnienie krwi kontrolowano u nich w wieku 36, 43, 53 lat. Do- datkowo w wieku 60-64 lat przeprowadzono u tych osób badanie echokardiograficzne serca, które wykazało, że nagłe skoki ciśnienia nie są obojętne dla tego narządu, mimo że są dość powszechnie uważane za wartości mieszczące się w granicach normy.

Źródło: materiały prasowe ACC.12 http://www.acc2012.org/
Wpis: Polska Klinika w Anglii - Polska Przychodnia Manchester na Eccles0 161 707 1983Rejestracja...lub wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy:


WYPEŁNIJ FORMULARZ
No comments:

Post a Comment